Algemene Voorwaarden

 1 

 Algemene voorwaarden House of Progress 

Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle consulten, interventies, on- en offline trainingen, workshops, opleidingen, cursussen en bijscholing die House of Progress verzorgt. 

 • o De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. 
 • o Je bevestigt de opdracht door via de website House of Progress het toegangsbewijs voor een Familie Opstelling, workshop of on- of offline training aan te schaffen. Bij een individueel coachingsgesprek of traject ontvangt je een intakeformulier in aanloop naar ons gesprek. Het invullen van dit formulier is de opdrachtbevestiging en ga je tevens akkoord met onze algemene voorwaarden. Als er een offerte uitgeschreven is t.b.v een trainings of coachingstraject is bij akkoord hiervan de opdrachtbevestiging aangegaan. 
 • o De relatie tussen House of Progress en de opdrachtgever is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Beide partijen zullen elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen worden geacht. 
 • o Als bij een opdracht derden worden betrokken, gebeurt dat uitsluitend in overleg met de opdrachtgever. 
 • o Ben je niet tevreden over de gang van zaken, aarzel dan niet om dat zo snel mogelijk te melden via houseofprogress@icloud.com. 

2 

Intellectueel eigendom 

 • o Het copyrecht en eigendomsrecht van online en offline lesmateriaal is in handen van House of Progress. Alle informatie op de website alsmede de documentatie vanuit de opleiding of cursusdagen zijn beschermd door auteursrecht, dit geldt voor tekst, beeld, foto’s en illustraties. Deze informatie mag niet zonder schriftelijke toestemming van House of Progress worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. 
 • o Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van House of Progress mogen lesmaterialen niet aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt. 
 • o Lesmateriaal die tijdens de training worden uitgereikt, is eigendom van de deelnemer. 

Vertrouwelijkheid 

 • o Alle persoonlijke informatie die door deelnemers aan House of Progress wordt verstrekt is vertrouwelijke en wordt als zodanig behandeld(zie hiervoor het opgestelde privacy beleid). 
 • o Tijdens de training of workshop creëren wij samen een veilige omgeving waarbij wij de lesruimte en elkaar met respect het besprokene vertrouwelijk behandelen. House of Progress behoudt het recht om deelnemers die hier niet naar handelen de toegang tot de training te ontzeggen. 

Betalingsvoorwaarden 

 • o De betaling kun je voldoen wanneer je een factuur hebt ontvangen. De factuur wordt in de regel een week na de desbetreffende sessie per e-mail aan je toegezonden. 
 • o De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn onder vermelding van het factuurnummer en naam. 

3 

 • o Wanneer je wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan ons bekend is vernemen wij dit graag zo snel mogelijk. 
 • o Indien er bezwaar is tegen een nota dan kun je dat kenbaar maken per mail op houseofprogress@icloud.com Er wordt dan binnen 1 week contact opgenomen. 

Annulering 

 • o Bij onvoldoende inschrijving voor een cursus, training of opstellingen dag behoudt House of Progress zich het recht voor om deze te verplaatsen naar een later tijdstip of te annuleren. In geval van volledig annulering zullen de reeds betaalde bedragen binnen 10 werkdagen teruggestort worden. 
 • o Wanneer u zich afmeldt voor een opstellingendag zullen er administratiekosten ter hoogte van € 25,- in rekening worden gebracht. Er vindt geen restitutie plaats en er kan een andere dag gekozen worden binnen 1 jaar op basis van beschikbaarheid. 
 • o Afmelding voor een individueel consult dient 24 uur van tevoren gedaan te worden anders wordt deze in zijn geheel in rekening gebracht. In geval van ziekte of situaties in de sfeer van overmacht kan het uitvoeren van de opdracht in overleg worden gepland naar een later tijdstip. Dit geldt voor zowel de opdrachtgever als voor de opdrachtnemer. 
 • o De wettelijke bedenktijd voor een on- of offline training of cursus bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijfdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing. 
 • o Bij annulering tussen twee en vier weken voor aanvang van de workshop of on- of offline training wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. 
 • o Bij annulering binnen een week voor aanvang van de training on- of offline training bent u het gehele bedrag verschuldigd. 

4 

 • o Geaccordeerde offertes kunnen na de wettelijke bedenktijd (vanaf moment van offreren) niet worden geannuleerd. In onderling overleg kunnen sessies op andere momenten ingepland worden of omgezet in andere diensten zoals aangeboden door House of Progress. 
 • o Annulering dient schriftelijk te geschieden: per mail naar houseofprogress@icloud.com 

Aanwezigheid 

 • o In geval van genoodzaakte afwezigheid van de deelnemer door ongewenste, onvoorziene omstandigheden, zal in gezamenlijk overleg getracht worden tot een passende oplossing te komen. 

Aansprakelijkheid 

 • o House of Progress kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen. 
 • o De coach/opleider/begeleider vanuit House of Progress zal zich naar beste vermogen inspannen voor de opdracht, zonder te kunnen garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. 
 • o Deelname aan een opstellingendag geschiedt op eigen risico. De opstellingendagen kunnen als intens ervaren worden. 
 • o Indien zwanger graag bij aanvang van de opstellingendag kenbaar maken. 

blijf op de hoogte

Als je het leuk vindt om nieuwtjes, ontwikkelingen of inspiratie vanuit House of Progress te ontvangen meld je dan aan voor de HoP newspaper. Deze verschijnt zodra er iets nieuws valt te melden, dus onregelmatig.

House of Progress gaat zorgvuldig om met je gegevens. Lees hier onze privacy verklaring.